Landskapsreformen

Landskapsreformen samordnas i Österbotten av Österbottens förbund. Reformen är stor och kräver insatser av många olika aktörer och i ett flertal olika grupper. Vi har därför sammanställt tre grupper som består av representanter för olika organisationer i landskapet och som ska se på reformen som helhet. Vi arbetar också i olika temagrupper för att tackla frågeställningar som gäller specifika delar av reformen. 

På den här sidan publicerar vi information om dessa grupper, deras sammansättning, kontaktpersoner och möteshandlingar. Se även bilden över hur arbetet organiserats.

Förändringsledningsgruppen

Förändringsledningsgruppen (tidigare referensgruppen) består av representanter för Österbottens förbund med medlemskommuner, Vasa sjukvårdsdistrikt, kompetenscentrumet inom det sociala området i Österbotten SONet BOTNIA, Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området FSKC, social- och hälsovårdens samarbetsområden i Österbotten, Österbottens räddningsverk, Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, Österbottens arbets- och näringsbyrå, SOSTE Finlands social och hälsa rf. Gruppens ordförande är Mikaela Björklund, vice ordförande i landskapsstyrelsen. Se förteckningen över medlemmarna och deras ersättare.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet representeras av Österbottens förbund med medlemskommuner (3–4 representanter), Vasa stad, Vasa sjukvårdsdistrikt, social- och hälsovårdens samarbetsområden, SONet BOTNIA, Österbottens räddningsverk, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Södra Österbotten, Österbottens arbets och näringsbyrå och SOSTE. Se förteckningen över utskottets medlemmar och ersättare. Utskottets ordförande är tf. landskapsdirektör Kaj Suomela.

Sekretariatet

Kaj Suomela, ordf., Österbottens förbund
Varpu Rajaniemi, sekr., Österbottens förbund
Harriet Hermans, NTM-centralen i Österbotten
Anders Östergård, NTM-centralen i Södra Österbotten
Aulis Rantala, NTM-centralen i Södra Österbotten
Helvi Riihimäki, Österbottens arbets- och näringsbyrå
Tero Mäki, Österbottens räddningsverk
Göran Honga, Vasa sjukvårdsdistrikt
Mikael Gädda, Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå
Jukka Kentala, Samverksamhetsområdet Vasa-Laihela
Jarkko Pirttiperä, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
Pia Vähäkangas, Jakobstadsregionens samarbetsområde
Tarja Hautamäki, Österbottens förbund
Marja-Riitta Vest, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

 

Temagrupper

Sammanlagt sex sektoröverskridande sakkunniggrupper förbereder landskapsreformen i Österbotten. Arbetet med planeringen av det nya landskapets service framskrider enligt valda teman. Se även de personer som handhar ordförandeskapet för grupperna i förteckningen nedan. Se även de olika temagruppernas sammansättning.

 

Näringar, arbetskraft och regional utveckling
Kaj Kaski, överdirektör, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten

Landsbygd och miljöhälsovård
Harriet Hermans, enhetschef, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten

Markanvändning, naturresurser och trafik
Ann Holm, planläggningsdirektör, Österbottens förbund

Säkerhet och beredskap
Tero Mäki, räddningsdirektör, Österbottens räddningsverk

Förvaltning, ekonomi, lokaler och avtal
Kaj Suomela, landskapsdirektör, Österbottens förbund

Personalgruppen
Leena Kaunisto, personaldirektör, Vasa stad

Uppdaterat 16.05.2017, klockan 08.27, Petra Fager.